Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

23-03-2018 | Privacyverklaring

Als feitelijke organisatie Lege Buurt  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

legebuurt@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw  persoonsgegevens  worden  door  Lege Buurt, als feitelijke organisatie  verwerkt  ten  behoeve  van  de  volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Stad Brugge, Brugse Vrijwilligerscentrale, Brugse Buurten en Buurtcheques en om het erfgoed van de straat te inventariseren;
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen in functie van onze opdrachten
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen :

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Aankomst in de straat
  • Fotomateriaal

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Zoveel als mogelijk wordt enkel gebruik gemaakt van de voornamen op de website.

Verstrekking aan derden

De  gegevens  die  u  aan  ons  geeft  kunnen  wij  aan  derde  partijen  verstrekken  indien  dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) aangeboden door Brugse Buurten ;
  • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.   U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan  16  jaar)  indien  daarvoor  schriftelijke  toestemming  is  gegeven  door  de  ouder  of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Lege Buurt, als feitelijke organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hopen een publicatie met als onderwerp onze huizengeschiedenis uit te brengen en zullen de gegevens tot deze datum bewaren, onderhouden met een maximum van 5 jaar na laatste gebruik.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Lege Buurt, als feitelijke organisatie kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.